Автор ППД

 

Досвіди педагогів Сокальщини, схвалені у 2016-17 н.р

 

Щербата Галина Антонівна

Вихователь ДНЗ

Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільнят засобами 

  інноваційних технологій

Коротка анотація ППД:

            Проблема, яку реалізує у своїй роботі Галина Антонівна, є актуальною в дошкільному вихованні і надзвичайно важливою для навчання і розвитку дітей дошкільного віку. Досвід Галини Антонівни з даної проблеми є важливим для сучасного дошкілля, бо дає змогу реалізувати  одне із головних   завдань – формування логічних прийомів розумової діяльності, уміння розуміти та простежувати причинно-наслідкові зв»язки,   а також  розвивати   творчу особистість, яка виявляє розвинені логічні здібності, пізнавальну мотивацію, творчі вміння, готовність і здатність до постійного оновлення   та саморозвитку. 

                Для досягнення результатів в роботі Галина Антонівна   використовує ефективні форми та засоби роботи з дітьми, кращий досвід педагогів-новаторів:   логічні блоки Дьєнеша, картки-властивості Семадені, наочні моделі «Кола Ейлера», коректурні таблиці Н.Гавриш, розвиваючі ігри В. Воскобовича, ігри-головоломки, ігри-презентації,  рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням, які зацікавлюють дітей і сприяють стійкому засвоєнню знань дошкільників та розвитку їх логічного мислення.

              Система роботи Щербатої Г.А. характеризується стабільними позитивними показниками, що підтверджується результатами моніторингового дослідження рівня  математичних здібностей  дітей старшого дошкільного віку.

 

Войтко Мирослава Йосипівна

вихователь-методист

Сокальського ДНЗ №7

У

Роль педагога у формуванні сталих

світоглядних орієнтирів та екологічної свідомості особистості

Коротка анотація:

Пріоритетним  напрямком в роботі вихователя-методиста є використання активних форм методичної роботи що підвищує інтерес педагогів до проблеми формування екологічної свідомості особистості, розвиває творчість у роботі з дітьми, здатність втілювати нові ідеї.    Методична робота в дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту та професійне вдосконалення педагогів, на позитивну мотивацію вихователів до їхньої самостійності та творчості, використанню творчо-розвивальних технологій в екологічній освіті та забезпеченні навчання педагогів розуміти своє головне завдання у створенні умов для виховання та розвитку активності дітей.

    Новизна досвіду полягає у розробці системи діяльності дошкільного навчального закладу на основі екологізації

навчально-виховного процесу з використанням інноваційних технологій (інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, колективного взаємонавчання, ІКТ, елементів пошуково-дослідницької роботи).

Хомин Любов Василівна

Вчитель історії Белзької ЗШ І-ІІІ ст.

Формування просторових компетенцій  учнів на уроках історії

У пошуку  нових педагогічних  ідей Любов Василівна  використовує сучасні активні та інтерактивні форми роботи на уроках. Педагог творчо підходить до висвітлення теми, використовує роботу з картою на різних етапах уроку, розвиває і удосконалює в учнів просторову компетентність. Актуальність досвіду роботи вчителя полягає в тому, що саме знання карти допомагає учням у засвоєнні нового матеріалу, у підготовці до ЗНО. Особливу ефективність має робота учнів із застосуванням карт, що пов’язують вивчений учнями матеріал у попередньому класі з матеріалом, що вивчається в поточному навчальному році, оскільки дозволяє чіткіше простежити зв’язок між історичними явищами і процесами, вивчення яких розділено навчальними курсами по класах. Любов Василівна так організовує роботу з історичною картою на уроках історії, щоб навчити учнів самостійно переносити знання в нову ситуацію, бачити нові функції знайомих предметів і головне – доповнювати знання та уявлення про історичні події елементами просторових структур. Інформатизація навчального процесу призвела до створення електронних історичних атласів, які і застосовує на своїх уроках педагог. Досконале знання карти, уміння з нею працювати дозволяє учням використовувати їх і на інших предметах.

Попів Ганна Йосипівна

Вихователь ДНЗ м. Великі Мости

Емпатія як основа морального виховання дошкільнят

Проблема, яку реалізує у своїй роботі Ганна Йосипівна, є актуальною в дошкільному вихованні і надзвичайно важливою для  виховання моральних якостей особистості дитини. Досвід вихователя з даної проблеми є важливим для сучасного дошкілля, бо дає змогу реалізувати  одне із головних   завдань –  виховати особистість, яка успішно діє в різних життєвих ситуаціях, вміє швидко адаптовуватися, самореалізовуватися і адекватно діяти в нових соціальних умовах, а такі  якості як відкритість до соціальних впливів, готовність сприймати інших людей, інтерес до спілкування означені як основа соціальної компетентності дитини,  що досягається завдяки високому рівню розвитку емпатії.

            Досвід Ганни Йосипівни   з даної проблеми є важливим для сучасного життя, бо основою особистості дитини є її моральний розвиток, який виявляється у сповідуваній нею системі поглядів, норм, оцінок, що регулюють її поведінку.      Свідченням результативності даного досвіду є те, що вихованці Ганни Йосипівни   з раннього віку набувають    соціальної компетентності, що   полягає у засвоєнні ними важливих  уявлень  про світ, стосунки людей, про себе одночасно з розвитком почуттів і моральних якостей (гуманізму, колективізму, любові до батьків та ін.), уміють поважати інших людей, допомагати, турбуватися про них, спроможні  обирати відповідні ситуації спілкування і спільної діяльності.

             Досвід  Ганни Йосипівни є  доступним для використання. Перевірений часом, показав свою високу ефективність та стійкі результати при будь-яких умовах роботи.

Джогола Ігор Васильович

Вчитель образотворчого мистецтва Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.

Впровадження нетрадиційних технік та синтезу  мистецтва для формування художніх компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва

  Матеріали з досвіду роботи Джоголи І.В. свідчать про те, що головним напрямом діяльності вчителя є активне впровадження власних методик та інноваційних технологій, що підвищує інтерес учнів, розвиває  їх творчі здібності. Вчитель забезпечує особистісний розвиток учнів та збагачує їх емоційно-естетичним досвідом щодо сприймання навколишнього світу, розвитку їх художньо-практичної діяльності через застосування нетрадиційних технік малювання.

Нетрадиційні техніки малювання - це способи створення нового, оригінального твору мистецтва, в якому гармонує все: і колір, і лінія, і сюжет. Це величезна можливість для дітей міркувати, пробувати, шукати, експериментувати, а, найголовніше, самовиражатися. Безсумнівною перевагою таких технік є універсальність використання. Слід зазначити, що нетрадиційні техніки малювання є цікавими дітям різного віку. Використання та поєднання  різних технік малювання  на уроках образотворчого мистецтва, які допомагають учням у вирішенні творчих завдань, прищеплюють зацікавленість до уроків образотворчого мистецтва.

 

Лагода Лариса Василівна

Вчитель географії Савчинської ЗШ І-ІІІ ст.

Використання хмарних сервісів на уроках географії як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів